High ticket

Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetových aplikací, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit.

1.2
Prodávající je H&M SERVICES INTERNATIONAL LTD, 20 Wenlock Road  London  N1 7GU  England, ID:14898062. Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

1.3
Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví prodávajícího, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Čl. II – Objednávka

2.1 
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webových stránek výše uvedených. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena

3.1
Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese https://highticket.cz/ najdete všechny ceny služeb.

3.2 Faktura:
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Své faktury najdete přímo ve svém účtu SocialSprinters, v záložce „Fakturace“, která se nachází v rozklikávacím menu po najetí na jméno přihlášeného zákazníka v pravém horním rohu.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 Opakované platby
Jde o automatické strhávání měsíční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. poprvé 14 dní ode dne a hodiny, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě (např. objednávka a platba proběhne dne 10. 8. 2015 v 15:05, další platba bude stržena 24. 8. 2015 v 15:05 a další pak každý následující měsíc přesně na den – v tomto případě by to bylo 24. 9. 2015 v 15:05 atd). Po započetí každého nového období nevzniká nárok na navrácení již stržené částky za toto období.

O tom, že platba je založena, jako opakovací je uživatel informován v e-mailu se stavem platby, kde po rozkliknutí ověření stavu platby je uvedena informace o opakované platbě a dále možnost zrušení opakování.

4.3 Komunikace
a. Kupující bude o případných změnách kontaktován vždy minimálně 7 dní předem a to na e-mail, který uvádí při registraci. Tím se rozumí změny, které vznikly v rámci původní dohody. Např. změna výše částky, změna data strhávání opakované platby, informace o začátku strhávání plateb (např. po využití free periody) a podobně.
b. Kupující musí informovat prodávajícího o změnách týkajících se ukončení členství minimálně 24 hodin před koncem daného období, jinak mu bude stržena částka za refundaci platby.

4.4 Zrušení opakovaných plateb
Pokud se kupující rozhodne, že dále nebude využívat služby webových stránek může využívání zrušit a tím zrušit i strhávání opakovaných plateb.

4.5 Možnosti plateb
a. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
b. Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.

4.6 Forma platby
a. Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.
b. Opakovaná platba znamená, že první platbu zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře a další vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první (viz. Odstavec 4.2).

4.7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. 

b. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

c. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

Čl. V. – Sankce

5.1
Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku https://socialsprinters.com/ zaslaná ze strany prodávajícího a to prostřednictvím bankovního převodu na účet prodávajícího.

Čl. VI. – Odpovědnost

6.1 Zabezpečení
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6.2
Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Čl. VII. – Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího
Tomáš Mužík se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2
Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3
Nejsme zodpovědní za to, jak objednatel naloží s materiály a daty, které získá pomocí aplikací. Za to, jak bude s materiály naloženo, si odpovídá sám objednatel. Objednatel zodpovídá za všechny právní a jiné povinnosti spojené s provozem aplikací a organizací soutěží, které podléhají legislativě státu, ve kterém jsou provozovány. U údajů, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy není podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů tuto smlouvu o zpracování osobních údajů potřebný souhlas kupujícího s jejich zpracováním.

Čl. VIII. – Zpracování osobních údajů

8.1 Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 84 zákona Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném v znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a -emailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj hlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit I přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem – Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoli sociální síti Facebook. Bez ohledu na shora uvedená ustanovení jsou veškeré osobní údaje kupujícího zpracovávány v souladu s VNITŘNÍ SMĚRNICÍ prodávajícího k dosažení shody s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679), která je stejně jako tyto Obchodní podmínky zveřejněna na webových stránkách prodávajícího. Prodávající bude údaje, sdělené mu kupujícím v objednávce podle Čl. II. těchto Obchodních podmínek využívat jen pro účely uzavřeného smluvního vztahu a obsahu těchto Obchodních podmínek tak, aby nebyl narušen oprávněný zájem kupujícího. Údaje evidované v jednom počítači prodávajícího jsou jištěna „silnějším“ heslem, které není nikde napsané a přístupné. Písemné materiály a podklady s údaji o kupujícím jsou ukládány v uzamykatelné skříni s tím, že jak počítač, tak skříň s písemnými materiály se nacházejí v uzamykatelné místnosti.

8.1.1 Shromažďování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci aplikace souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje.Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj hlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

8.1.2 Zpracování osobních údajů

Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit I přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem – Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

8.1.3 Účel zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci aplikace souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou, že k těmto údajům mohou být přiřazeny další údaje.

8.1.4 Žádost o výmaz osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj hlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.Účastník aplikace má právo požádat Pořadatele a Koordinátora o výmaz osobních údajů, a to kdykoliv od jejich poskytnutí. Účastník tak může učinit písemně, e-mailem nebo telefonicky. Pořadatel a Koordinátor je povinen osobní údaje Účastníka vymazat bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Čl. IX. – Specifikace služby

9.1
Měsíční/roční předplatné je vždy vázáno k jedné Facebookové stránce.

Čl. X. – Závěrečná ustanovení

10.1
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018 s tím, že smluvní vztahy uzavřené před tímto dnem se řídí obchodními podmínkami ze dne 16. 6. 2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.